Poniższy regulamin porządkuje zasady funkcjonowania Pracowni BEST MOMENTS, zajmującej się tworzeniem papeterii ślubnej i okolicznościowej. Regulamin określa m.in. zasady zakupu, projektowania i wykonywania papeterii, metody płatności i warunki dostaw.

I. DEFINICJE

W celu wprowadzenia porządku definicyjnego, ilekroć w Regulaminie pojawiają się poniższe określenia, nadaje się im następujące znaczenia:

BEST MOMENTS– marka należąca do firmy BM Design Edyta Bielak, świadcząca usługi z zakresu produkcji poligrafii ślubnej i okolicznościowej

Klient– podmiot, który dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez BEST MOMENTS.

Papeteria– zaproszenia oraz dodatki ślubne i okolicznościowe, sprzedawane w formie wydruków.

Formularz Zamówienia– przesyłany w formie elektronicznej, poprzez e- mail kontakt@bestmoments.pl, w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/BestMomentsLublin/, lub https://www.facebook.com/BMdekoracje/, lub w serwisie Instagram https://www.instagram.com/bestmomentslbn/

Sklep internetowy– zawartość sklepu internetowego www.bestmoments.pl

Umowa– umowa zawarta pomiędzy Stronami na podstawie Regulaminu, w celu wykonania danej usługi.

Regulamin– niniejszy regulamin.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin skierowany jest do Konsumentów zainteresowanych zamówieniem papeterii ślubnej i okolicznościowej z oferty Sklepu internetowego BEST MOMENTS.
 2. Właścicielem Sklepu internetowego www.bestmoments.pl jest BM Design Edyta Bielak, Wola Idzikowska 115, 21-060 Fajsławice,
 3. NIP 946 255 27 09, REGON 369 976 560, adres e-mail kontakt@bestmoments.pl (zwana dalej „Sprzedawcą”)
 4. Regulamin określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu przed złożeniem zamówienia.
 6. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad.
 7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bestmoments.pl w zakładce „REGULAMIN”.

III. ZAWARCIE UMOWY

 1. Prezentowana Papeteria sprzedawana jest za pośrednictwem Sklepu internetowego w formie Umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a BEST MOMENTS.
 2. Zawarcie Umowy między stronami następuje w formie elektronicznej, poprzez złożenie zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zamówienia, jest to równoznaczne z podjęciem współpracy z BEST MOMENTS i zaakceptowaniem Regulaminu.
 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta Formularza Zamówienia.
 4. BEST MOMENTS może odmówić zawarcia Umowy bez względu na przyczynę i bez obowiązku podawania przyczyn odmowy, o czym powiadomi niezwłocznie Klienta.

IV. WARUNKI ZAMAWIANIA I PŁATNOŚCI

 1. Klient zobowiązany jest w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia do opłacenia zamówienia. Płatność odbywa się przelewem, na konto podane w zakładce „Kontakt” w Sklepie internetowym. Wysokość należności uzależniona jest od wartości złożonego zamówienia.
 2. Opłacenie zamówienia jest równoznaczne z uruchomieniem procesu projektowego. Termin dostawy podawany jest po zaakceptowaniu ostatecznego projektu i uzależniony jest od wielkości zamówienia i ilości realizowanych w danym momencie zleceń.
 3. W przypadku zamawiania próbek papeterii, o których mowa w rozdz. VI, Klient zobowiązany jest uiścić w ciągu 7 dni opłatę za zamówione produkty na konto podane w zakładce „Kontakt” w Sklepie internetowym.

V. ELEMENTY PAPETERII ŚLUBNEJ I OKOLICZNOŚCIOWEJ

 1. Poszczególne elementy papeterii ślubnej i okolicznościowej mają ustaloną cenę za sztukę (lub kilka sztuk) oraz minimalne ilości, od jakich BEST MOMENTS realizuje ich zamówienie.
 2. Elementy papeterii ślubnej i okolicznościowej niewyszczególnione w ofercie BEST MOMENTS podlegają wycenie indywidualnej.
 3. Ceny zaproszeń podane są na Stronie Internetowej przy poszczególnych produktach.
 4. Minimalna ilość zamawianych produktów wyszczególniona jest w opisie każdego z nich.
 5. BEST MOMENTS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i dostosowania cen w zależności od charakteru oraz rodzaju zamówienia.
 6. BEST MOMENTS nie realizuje „dodruków” pojedynczych sztuk elementów papeterii poniżej podanych minimalnych ilości.
 7. BEST MOMENTS w ramach realizacji zamówionych projektów nie udostępnia Klientom edytowalnych plików produkcyjnych oraz edytowalnych projektów w ramach zamówienia do samodzielnej realizacji.
 8. BEST MOMENTS jako autor realizacji (projektu) zastrzega prawo wyłącznego realizowania zamawianych projektów przez Klienta.
 9. Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

VI. PRÓBKI

 1. BEST MOMENTS umożliwia zamówienie próbek Papeterii ślubnej i okolicznościowej, spośród wzorów znajdujących się na Stronie internetowej.
 2. Próbki sprzedawane są po cenach określonych na Stronie Internetowej, z uwzględnieniem kosztu przesyłki.
 3. Sposób i koszt wysyłki próbek określony jest w Sklepie internetowym w zakładce „Dostawa”
 4. Próbki Papeterii zawierają przykładowe, losowo wybrane teksty (treść zaproszenia, menu, etc.) z gotowych produktów, które stanowią wzór proponowanej realizacji.

VII. PREZENTACJA PAPETERII

 1. Elementy prezentowane wraz papeterią ślubną na Stronie internetowej BEST MOMENTS stanowią jedynie dekorację. Części składowe poszczególnych produktów wyszczególnione są w jego specyfikacji.
 2. Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej mogą różnić się od rzeczywistych realizacji, w zależności od ustawień monitora.
 3. BEST MOMENTS informuje, że zamówienie może być weryfikowane jedynie poprzez zamówienie próbek, o których mowa w rozdz. VI.
 4. Podstawą zgodności grafiki z wydrukiem przedmiotu zamówienia jest projekt graficzny (wizualizacja) przesłany Klientowi.
 5. Po ostatecznym zatwierdzeniu wizualizacji, zaproszenie zostaje przygotowane w dokładnie takiej formie jak zatwierdzona.

VIII. DANE DO PROJEKTU

 1. Dla prawidłowej realizacji zamówienia przez BEST MOMENTS, Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz Zamówienia w wersji elektronicznej. BEST MOMENTS nie wprowadza zmian w tekstach oraz danych zawartych w Formularzu Zamówienia. Za poprawność tekstów odpowiedzialność ponosi Klient.
 2. Treść personalizacji zaproszeń kopiowana jest z listy przesłanej przez klienta w Formularzu, nie podlega weryfikacji przez BEST MOMENTS ani poprawianiu. Za poprawność treści personalizacji odpowiedzialność ponosi Klient.
 3. BEST MOMENTS nie wykonuje tłumaczeń tekstów.
 4. Przed wysłaniem projektu/-ów do druku BEST MOMENTS zobowiązuje się do przesłania Klientowi wizualizacji – elektronicznej wersji projektu/-ów, w celu sprawdzenia poprawności zawartości tekstowej i ostatecznej jego akceptacji.
 5. Po akceptacji projektu nie ma możliwości wprowadzenia do niego zmian.
 6. BEST MOMENTS nie bierze odpowiedzialności za wszelkie błędy zgłoszone po akceptacji projektu.

IX. PROCES PROJEKTOWY I REALIZACJA

 1. Na wytworzenie papeterii ślubnej i okolicznościowej składają się dwa procesy: proces projektowy i realizacja.
 2. Proces projektowy następuje po otrzymaniu przez BEST MOMENTS kompletnego Formularza Zamówienia oraz zaksięgowania wpłaty.
 3. W tym okresie BEST MOMENTS zobowiązuje się wysłać Klientowi drogą elektroniczną projekt/-y papeterii do akceptacji.
 4. Realizacja następuje po zaakceptowaniu projektu przez Klienta. W tym czasie BEST MOMENTS przygotowuje pliki do druku, drukuje oraz kompletuje zamówienie.
 5. Realizacja trwa około 5 dni roboczych, z zastrzeżeniem wydłużenia tego okresu w sezonie wzmożonej pracy. Termin realizacji liczony jest od pierwszego pełnego dnia, liczonego od momentu ostatecznego zatwierdzenia projektu, do momentu wydania przesyłki kurierowi. Czas wysyłki jest zależny od firmy kurierskiej i nie jest wliczany w terminy określone w procesie Realizacji.
 6. W wypadku braku akceptacji projektu przez Klienta, BEST MOMENTS wykonuje na prośbę Klienta jednorazowe poprawki do projektu, które zobowiązuje się przesłać do ponownej akceptacji w ciągu 3 dni roboczych.
 7. Większa ilość poprawek nanoszona jest za opłatą ustalaną indywidualnie, w zależności od ilości zmian.
 8. Zlecenia wykonywane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

X. WYSYŁKA

 1. Koszty wysyłki ponoszone są przez Klienta.
 2. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczkomatów In Post, z wyjątkiem próbek, które mogą być wysyłane jeszcze listem poleconym, za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. BEST MOMENTS nie odpowiada za terminowość dostarczenia zamówienia przez firmę kurierską.
 4. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, należy odmówić przyjęcia przesyłki (nie należy podpisywać listów przewozowych, ani odbierać przesyłki od kuriera).
 5. Po dokonaniu potwierdzenia odbioru, prosimy o sprawdzenie w obecności kuriera stanu zawartości przesyłki. Jeżeli zamówiony produkt, po jego odebraniu, okaże się uszkodzony, koniecznie należy sporządzić PROTOKÓŁ SZKODY i obowiązkowo uwzględnić w nim USZKODZENIE OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO. Odpowiedni dokument posiada przy sobie kurier. Ważne! Jeden egzemplarz protokołu należy zachować dla siebie, gdyż będzie on niezbędny do uznania zgłoszonej z tytułu uszkodzeń reklamacji.

XI. REZYGNACJE I REKLAMACJE

 1. godnie z art. 38 pkt3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., nr 827)

  Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdyż przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Ilości i rodzaje zamówionych elementów są wiążące. Ostateczną informacją co do ilości i specyfikacji jest podsumowanie zamówienia do opłaty. Nie ma możliwości rezygnacji z zamówionych elementów.
 3. W wypadku braku akceptacji przygotowanego i przesłanego projektu przez BEST MOMENTS, Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia. Rezygnacja z zamówienia wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów Procesu Projektowego, w wysokości 20% wartości opłaconego zamówienia. Pozostała kwota zostaje Klientowi zwrócona.
 4. W przypadku, gdy Klient zrezygnuje z zamówienia po zaakceptowaniu projektu i rozpoczęciu procesu realizacji, nie przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych za zamówienie.
 5. O rezygnacji Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić BEST MOMENTS.
 6. Reklamacje dotyczące niepoprawności tekstów, wzorów, etc. zostaną uwzględnione jedynie w przypadku, gdy otrzymany towar będzie się różnił od projektu oraz przesłanych formularzy do personalizacji, które uprzednio zostały zaakceptowane lub opracowane przez Klienta, i rozpatrzone zostaną na podstawie odesłanego na koszt Klienta towaru, będącego przedmiotem reklamacji, na adres BEST MOMENTS.
 7. W wypadku uznania reklamacji, o której mowa w ust. powyżej, BEST MOMENTS zobowiązuje się zwrócić koszty wysyłki poniesione przez Klienta w celu reklamacji towaru, oraz pokryć wszelkie koszty związane z ponownym wydrukiem i przesyłką towaru do Klienta.
 8. Klient zobowiązany jest do zwyczajowego zabezpieczenia odsyłanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie.
  Do paczki należy dołączyć otrzymany rachunek, który jest podstawą reklamacji oraz opis stwierdzonych wad lub uszkodzeń.
 9. Przesyłki wysłane na adres BEST MOMENTS za pobraniem nie będą odbierane.
 10. O złożeniu reklamacji Klient zobowiązany jest powiadomić BEST MOMENTS niezwłocznie.
 11. Reklamacje rozpatrywane są przez BEST MOMENTS w ciągu 10 dni roboczych.
 12. BEST MOMENTS informuje, że między projektem a wydrukiem mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne, które zależą głównie od indywidualnych ustawień danego monitora, modelu karty graficznej, czy ustawień kolorów w samym systemie operacyjnym. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.
 13. BEST MOMENTS zastrzega, że między otrzymaną próbką, a zamówionym kompletem Papeterii mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne (plus/minus 10% odchylenia kolorystycznego) w wyniku czynników wpływających na technikę druku w danym czasie oraz możliwych nieznacznych różnic w wyglądzie i kolorystyce papierów. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.
 14. Poszczególne egzemplarze Papeterii mogą się od siebie nieznacznie różnić ze względu na ręczne wykończenia elementów. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.
 15. W poszczególnych egzemplarzach Papeterii mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne spowodowane techniką druku oraz drukiem na różnych maszynach drukarskich oraz materiałach. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.
 16. BEST MOMENTS zastrzega sobie prawo do niezrealizowania lub wstrzymania zamówienia w sytuacjach spowodowanych siłą wyższą, niezależną od BEST MOMENTS, jak również brakiem towaru.
 17. O każdym anulowaniu lub wstrzymaniu zmówienia Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informacja o przetwarzaniu danych w celu wykonania umowy. Informujemy, że:
  1. Pana/Pani dane osobowe, w tym dane kontaktowe, dane historii zakupów, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy.
  2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Edyta Bielak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BM Design Edyta Bielak-Kotlarczuk, Wola Idzikowska 115, 21-060 Fajsławice (BM Design),
  3. Odbiorcami Pana/Pani danych będą odbiorcami Pana/Pani danych będą podmioty świadczące usługi na rzecz BM Design, w tym dostawcy usług IT,
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, a także po jej wykonaniu przez okres niezbędny do umożliwienia realizacji wszelkich praw i obowiązków Pana/Pani, jak również administratora, wynikających z zawartej umowy,
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

XIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści zamieszczone na stronie internetowej, produkty oraz projekty zamawiane przez Klienta są przedmiotem praw autorskich.
 2. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Internetowej BEST MOMENTS, oraz projekty prezentowane Klientowi, ze szczególnym uwzględnieniem projektów indywidualnych, są chronione prawami autorskimi i stanowią wyłączną własność BEST MOMENTS.
 3. Treści wskazane powyżej nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez wyraźnej zgody autorów w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz odpowiedzialności za ich bezprawne wykorzystanie.
 4. BEST MOMENTS zastrzega sobie prawo do sygnowania wszystkich swoich produktów znakiem firmowym.
 5. BEST MOMENTS zastrzega sobie prawo do wyłącznego publikowania wszystkich swoich projektów i ich realizacji.
 6. BEST MOMENTS zobowiązuje się chronić na wszelkich publikacjach wizerunek i dane osobowe.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie dodatkowe ustalenia dotyczące przedmiotu i zakresu współpracy między stronami oraz zmian niniejszego Regulaminu mogą nastąpić jedynie po porozumieniu stron w formie korespondencji elektronicznej.
 2. BEST MOMENTS zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.